Училищна документация


 

Обучение на темаЛичностно развитие. Превенция на бърнаут ефект в сферата на образованието” – информация обучение

Заповед за грипна ваканция 23-27 януари 2023г. – заповед ваканция

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – Вътрешни правила за защита на личните данни

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ – ВПРЗ 22-23

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО – Годишен план 22-23

ЕТИЧЕН КОДЕКС – Етичен кодекс 22-23

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – мерки повиш качеството на образование 22-23

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022- ПДУ 22-23

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година – програма превенция 22-23

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи във Второ ОУ “Васил Левски” – гр. Костинброд – програма Равни възможности 22-23

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ПЪРВИ СРОК – седмично разписание 22-23-1 срок

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 7 КЛАС – Учебен план 7 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 6 КЛАС – Учебен план 6 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 5 КЛАС – Учебен план 5 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 4 КЛАС – Учебен план 4 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  – 3 КЛАС – Учебен план 3 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 2 КЛАС – Учебен план 2 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 1 КЛАС – Учебен план 1 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – Учебен план ПГ

ОБУЧЕНИЕ “ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ”обучение Второ ОУ

ОБУЧЕНИЕ “ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА И ПОЗИТИВНА УЧЕБНА СРЕДА” В ГР. ВЕЛИНГРАДобучение Велинград

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЧЕЛЕН МЕДПравилник за безплатни закуски

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗАПлан за противодействие на тормоза

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО УЧИЛИЩНИЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕПлан за действие за повишаване кач на обр

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИактуализирани ВПРЗ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – актуализиранактуализиран План за квалификационна дейност

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО – актуализиран – 

ЕТИЧЕН КОДЕКС – актуализиранактуализиран Етичен кодекс

ЗАПОВЕД за сформиране на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза между учениците – координационен съвет (1)

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР.КОСТИНБРОД В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТПротокол ПС

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. КОСТИНБРОД В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТПротокол Обс

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА стратегия 21-25

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolobshtestvensavet.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolPedagogicheski%20savet.pdf

КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА УЧЕНИК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta.pdf

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta-prezentacia.pdf