“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”


През  октомври 2022 г. Второ основно училище “Васил Левски” – гр. Костинброд участва в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001  “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” дейност 2 и дейност 4. Бяха проведени обучения на родители на първокласници и на първокласници  за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.