Превенция на агресията

Превенция на агресията


МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

 

Краткосрочни мерки – до края на 2017 година

Срок

Отговорни институции

1.

Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3/2006 г. за здравните кабинети в училищата (определяне на модели за осигуряване на медицинското обслужване в детските градини и училищата – чрез спешната помощ, чрез близки до детските градини и училищата лечебни заведения и други, и при отчитане на местните специфики и потребности).

Юни 2017 г.

МЗ

2.

Изготвяне на информация и провеждане на инструктаж на педагогическите специалисти в детските градини и училищата относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция.

Май 2017 г.

регионалните управления

на образованието

(РУО) съвместно с регионалните

здравни

инспекции (РЗИ);

директори на училища

3.

Създаване на система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични

лекари.

 

Май 2017 г.

РУО съвместно с

РЗИ;

директори на училища

4.

Изготвяне и предоставяне на информация на детските градини и училищата за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители. Поместване на информацията на електронните страници на детските градини, училищата и регионалните управления на образованието.

 

Май 2017 г.

АСП и ДАЗД;

МОН чрез РУО;

директори на

детски градини и и училища

5.

Изготвяне и предоставяне на детските градини и училищата на информация за добри практики на взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти, за намиране на съвместни решения в най-добрия интерес на децата.

Май 2017 г.

ДАЗД и АСП;

МОН чрез РУО;

директори на детски градини и училища

6.

Изготвяне на информационен материал в електронен формат – практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации, и публикуване на материала на електронните страници на училищата и на регионалните управления на образованието.

 

Май 2017 г.

ДАЗД;

МОН чрез РУО;

директори на училища

7.

Предоставяне на информационни материали – постери, плакати, предназначени за популяризиране сред учениците на Националната телефонна линия за деца

116 111. Оповестяване на информацията за телефонната линия на видно място в училищата.

 

Април 2017 г.

ДАЗД;

МОН чрез РУО;

директори на училища 

8.

Организиране и провеждане на обучения на директори, учители и други педагогически

специалисти за поведение и реакции при инциденти и критични ситуации в образователните институции.

 

Септември –

декември 2017 г.

МОН чрез НПО,

включително БЧК

9.

Подобряване на институционалните политики, насочени към превенция и

противодействие на насилието – провеждане на беседи, на ролеви игри, открити уроци с участието на родителите, организиране на клубове по интереси от страна на по-големите ученици в подкрепа на учителите за превенция и противодействие на насилието; използване на подхода „връстници обучават връстници“ за популяризиране на правата на децата на закрила срещу насилие и на способите за сигнализиране за насилие.

 

Септември 2017 г.

директорите на училища с подкрепата на обществените

съвети и ученическото самоуправление

10.

Изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС.

 

 

Септември 2017 г.

МОН и МС

11.

Подобряване на координацията между институциите чрез създаване на координационни съвети на областно равнище за засилване на превантивната работа с цел недопускане на насилие в училищата.

Декември 2017 г.

РУО, РЗИ,

структури на

МВР, отдели за

закрила на детето в дирекциите за

социално подпомагане, местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, доставчици

на социални услуги в общността с

подкрепата и на НПО

12.

Осигуряване на необходимите средства във връзка с прилагането на Наредбата за приобщаващо образование и на одобрените промени в Наредба № 3/2006 г. на МЗ.

Декември 2017 г.

МЗ и МФ

 

 

 

 

Средносрочни мерки – до края на 2018 година

Срок

Отговорни институции

1.

Осигуряване на достъп на всяко дете и ученик до подкрепа от психолог и/или педагогически съветник в детските градини и училищата.

Декември 2018 г.

МОН и МФ;

директорите на

детски градини и училища

2.

Осигуряване и прилагане на система за охрана и видеонаблюдение в детските градини и училищата.

 

Постоянен

НСОРБ, МВР, МФ, директорите на

детски градини и училища

3.

Организиране и провеждане но обучения на педагогическите специалисти за оказване

на първа помощ на деца и ученици.

 

Ноември 2018 г.

МОН чрез РЗИ и

БЧК

4.

Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти за работа с деца с емоционално-поведенчески проблеми, за справяне с агресията в училище и за противодействие на тормоза, включително на кибертормоза.

 

Ноември 2018 г.

 

 

МОН, висши училища,

НПО, МВР

5.

Определяне на психолози на областно ниво за работа по превенция на насилието по заявка  

на детските градини и училищата, като за целта се използва и ресурса на доставчиците

на социални услуги.

 

Септември 2018 г.

МОН чрез РУО, АСП,

НСОРБ

6.

Създаване на правила за включване на обществените съвети и родителите в дейностите по превенция на насилието и в работата с ученици с емоционално-поведенчески проблеми.

Септември 2018 г.

директорите на училища, РУО

7.

Увеличаване на заниманията по интереси в училищата за превенция на насилието и за

преодоляване на проблемното поведение на учениците.

Постоянен

МОН, МФ, РУО, директорите на училища с подкрепата

и на НПО

8.

Определяне на правила за работа на детските градини и училищата с отделите за закрила

на детето по отношение на дейностите за превенция на риска от отпадане от училище, за превенция на насилието и за взаимодействие с родителите.

 

Септември 2018 г.

Директори на детски градини и училища, РУО, дирекции за социално подпомагане/отдели за закрила на детето

9.

Провеждане на дълбочинно изследване – на законодателството, на връзките между училището, семейството и социалните служби и услуги и др.

Декември 2018 г.

омбудсман, ДАЗД, МТСП, МОН, АСП, УНИЦЕФ

10.

Засилване на работата с доставчиците на медийни услуги и с регулатора СЕМ за популяризиране на правата на детето, на добри практики за противодействие на агресията

и за нулева толерантност към насилието.

Постоянен

МОН, МТСП, ДАЗД, АСП, НСОРБ, СЕМ