Училищна документация


 

 

 

ОБУЧЕНИЕ “ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ”обучение Второ ОУ

ОБУЧЕНИЕ “ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА И ПОЗИТИВНА УЧЕБНА СРЕДА” В ГР. ВЕЛИНГРАДобучение Велинград

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЧЕЛЕН МЕДПравилник за безплатни закуски

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИплан противообществени прояви

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИплан на комисията за проекти

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТОПлан на комисията за ПДУ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ВЪТРЕУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТплан на комисията за вътреучилищна квалификация

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ И ТРАЙНО ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕплан мерки намаляване отс

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИплан комисия тържества

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕплан комисия седмично разписание

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ОБОГАТЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗАплан комисия МТБ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУДплан комисия БУВОТ

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАплан комисия БДП

ПЛАН ЗА РАБОТА НА МО ЦДОПлан за работа на МО ЦДО

ПЛАН ЗА РАБОТА НА МО ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАПплан за работа на МО ПЕ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА МО НАЧАЛЕН ЕТАП  –  План за работа МО НЕ

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗАПлан за противодействие на тормоза

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО УЧИЛИЩНИЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕПлан за действие за повишаване кач на обр

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИактуализирани ВПРЗ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – актуализиранактуализиран План за квалификационна дейност

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО – актуализиран – 

ЕТИЧЕН КОДЕКС – актуализиранактуализиран Етичен кодекс

ЗАПОВЕД за сформиране на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза между учениците – координационен съвет (1)

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР.КОСТИНБРОД В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТПротокол ПС

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. КОСТИНБРОД В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТПротокол Обс

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2021/2022г.Годишен план 21-22

Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси във Второ ОУ “Васил Левски” – гр. Костинбродвътрешни правила чов.ресурси

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТОмерки повиш кач обр

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАранно напускане

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2021/2022  – прогр равни възможности

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТОПДУ    

ЗАПОВЕД ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕформи на обучение

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Подготвителна групауч.план ПГ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 а класуч.план 1а клас 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 б класуч.план 1б клас 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 класуч.план 2 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 класуч.план 3 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4 класуч.план 4 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 класуч.план 5 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 класуч.план 6 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 класуч.план 7 клас

График за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”Grafik – plod i mlyako

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – plan za deistvie po BDP_compressed

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА стратегия 21-25

График за доставка на продукти по схема “Училищно мляко” – 2 ОУ

ГРАФИК ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОД И МЛЯКО ЗА МЕСЕЦ МАРТ – график плод и мляко
График за доставка на продукти по схема “Училищен плод”
plod
График за доставка на продукти по схема “Училищно мляко”mlqko

График за доставка на медmed

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО – год план_compressed
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020/2021 – пр равни възм-ти
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ – 2 ЧК
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС – уч план 7 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛАС – уч план 6 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС – уч план 5кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4 КЛАС – уч план 4 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 КЛАС – уч план 3 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 КЛАС – уч план 2 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 КЛАС – уч план 1 кл

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – уч план ПГ

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolobshtestvensavet.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolPedagogicheski%20savet.pdf

КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА УЧЕНИК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta.pdf

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta-prezentacia.pdf