Училищна документация


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2021/2022г.Годишен план 21-22

Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси във Второ ОУ “Васил Левски” – гр. Костинбродвътрешни правила чов.ресурси

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТОмерки повиш кач обр

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАранно напускане

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2021/2022  – прогр равни възможности

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТОПДУ    

ЗАПОВЕД ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕформи на обучение

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Подготвителна групауч.план ПГ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 а класуч.план 1а клас 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 б класуч.план 1б клас 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 класуч.план 2 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 класуч.план 3 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4 класуч.план 4 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 класуч.план 5 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 класуч.план 6 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 класуч.план 7 клас

График за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”Grafik – plod i mlyako

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – plan za deistvie po BDP_compressed

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА стратегия 21-25

График за доставка на продукти по схема “Училищно мляко” – 2 ОУ

ГРАФИК ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОД И МЛЯКО ЗА МЕСЕЦ МАРТ – график плод и мляко
График за доставка на продукти по схема “Училищен плод”
plod
График за доставка на продукти по схема “Училищно мляко”mlqko

График за доставка на медmed

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО – год план_compressed
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020/2021 – пр равни възм-ти
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ – 2 ЧК
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС – уч план 7 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛАС – уч план 6 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС – уч план 5кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4 КЛАС – уч план 4 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 КЛАС – уч план 3 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 КЛАС – уч план 2 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 КЛАС – уч план 1 кл

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – уч план ПГ
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%20%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%9A.pdf

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – НАЧАЛЕН ЕТАП – ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolobshtestvensavet.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolPedagogicheski%20savet.pdf

КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА УЧЕНИК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta.pdf

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta-prezentacia.pdf