Прием и обучение


Заявление за записване на ученик – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от първи до шести в училище на чужда държава – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/priznavane1-6.pdf

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, степени, дипломи – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/dublikat.pdf

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основно степен на образование – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/validirane.pdf

Преместване на ученици – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/premestvaneUchenici.pdf

Прием на деца в първи клас – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/priem1klas.pdf

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование  – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/udostovereniePG.pdf

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС  2019-2020 учебна година – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/parviklas.pdf

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/sedmi4no.pdf

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/konsultacii.pdf

ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/2casclasa.pdf

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2018-2019 учебна година – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/zapoved-1%20klas.pdf

 

http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/Zapoved PARVI KLAS(1).doc